ผลกระทบของการใช้เหล็กมือสองต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้เหล็กมือสองมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านบวกและลบ ดังนี้

ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ การใช้เหล็กมือสองช่วยลดความต้องการในการทำเหล็กจากวัตถุดิบใหม่ ซึ่งช่วยลดการตัดต้นไม้หรือทำลายสภาพธรรมชาติเพื่อดึงเหล็ก

การลดการจำหน่ายขยะ เหล็กมือสองมีบทบาทในกระบวนการรีไซเคิล ทำให้มีการลดปริมาณขยะที่จะถูกทิ้งที่ถังขยะหรือบ่อรีไซเคิล

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้เหล็กมือสองช่วยลดการต้องใช้พลังงานในการผลิตเหล็กใหม่, ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก

ประหยัดน้ำ การผลิตเหล็กใหม่มักต้องใช้น้ำมากมายในกระบวนการหลายขั้นตอน การใช้เหล็กมือสองช่วยลดความต้องการน้ำในการผลิต

การลดการใช้พลังงาน การใช้เหล็กมือสองมักลดการใช้พลังงานในกระบวนการการผลิตเมื่อเทียบกับการผลิตเหล็กใหม่

การลดการปล่อยสารพิษ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้เหล็กมือสองมักมีผลที่น้อยลงในการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับการผลิตเหล็กใหม่

สร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ การนำเข้า, การซื้อขาย, และการรีไซเคิลเหล็กมือสองมีศักยภาพในการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจในชุมชน

การลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ การลดความต้องการในการทำเหล็กใหม่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น หิน, ไม้, แร่

อย่างไรก็ตาม, การใช้เหล็กมือสองก็มีความประเด็นที่ต้องคำนึงถึง เช่น การจัดการขยะเหล็กที่ไม่สะอาดหรือมีส่วนผสมอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ http://ssbsteel.com/